C E F R

The Common European Framework of Reference for Languages

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล

CEFR คืออะไร?

       CEFR คือ เกณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

       โดย CEFR นั้น เป็นเกณฑ์การวัดระดับทางภาษาตามมาตรฐานยุโรป และได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้กับภาษายุโรปใดก็ตาม มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิง CEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา  ปัจจุบันกรอบอ้างอิง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐาน ในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล สำหรับการวัดระดับของ CEFR นั้นก็ไม่ได้เชื่อมโยงหรือยึดตามแบบทดสอบใดแบบทดสอบหนึ่งเป็นพิเศษ แต่เป็นการกำหนดทักษะต่างๆ 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ผู้ทดสอบสามารถทำได้โดยการใช้ภาษาต่างประเทศที่ระดับความเชี่ยวชาญใดๆ หากเป็นการทดสอบ “ภาษาอังกฤษ” ก็สามารถที่จะเทียบเคียงได้กับการสอบ TOEIC IELTS หรือ TOEFL นั่นเอง

หลักการวัดระดับภาษาของ CEFR

       CEFR แบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระดับตั้งแต่ A1 – C2 หลักๆแล้วจะแบ่งเป็น 3 ระดับ นั่นก็คือ Beginner, Intermediate และ Advance แต่ละระดับจะวัดความสามารถในการใช้และเข้าใจภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ความสามารถทางภาษาของแต่ละระดับ

  • A1 : สามารถใช้ประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวัน อ่านบทความสั้นๆ และพูดประโยคสั้นๆ ใช้คำที่คุ้นเคย หรือเนื้อหาที่ได้เตรียมมาแล้วเท่านั้น
  • A2 : สามารถแนะนำตัวเอง ครอบครัว การทำงานในอดีตและปัจจุบันในประโยคสั้นๆ สื่อสารแสดงความต้องการอย่างง่ายๆ และสามารถพูดและเขียนในหัวข้อที่สั้นและง่ายได้
  • B1 : สามารถเข้าใจใจความสำคัญและหัวข้อทั่วๆไปที่ตนเองสนใจ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารแบบลงรายละเอียดในเรื่องทั่วๆไปได้ชัดเจนมากขึ้น
  • B2 : สามารถที่จะเข้าใจใจความสำคัญของเนื้อหาที่มีความซับซ้อน เข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์ได้มากขึ้นและหลากหลายขึ้น สามารถสื่อสารและนำเสนอได้อย่างคล่องแคล่ว
  • C1 : สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ยาว จับใจความ วิเคราะห์และตีความได้ เข้าใจและสามารถสื่อสารในประโยคยาวๆ ที่ท้าทายได้อย่างคล่องแคล่วง่ายดาย
  • C2 : สามารถเข้าใจโดยการฟังและการอ่านอย่างง่ายดาย พูดได้คล่องแคล่วมั่นใจเหมือนเจ้าของภาษา เข้าใจโครงสร้างไวยกรณ์ที่ซับซ้อนในบทความ วรรณกรรม หรือรายงานทางวิชาการต่างๆ

CEFR สำคัญอย่างไร?

       กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) จะถูกใช้เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอนการทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครูรวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางในการดำเนินการที่เป็นเอกภาพ มีเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับ 2 กลุ่มหลัก คือ สถานศึกษา  (ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา) และ ผู้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู ทั้งนี้ ก็เพื่อเพื่อยกระดับการความสามารถและความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม...

CEFR กับสถานศึกษา

CEFR กับใบประกอบวิชาชีพครู