C E F R

The Common European Framework of Reference for Languages

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล

CEFR คืออะไร?

       CEFR คือ เกณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

       โดย CEFR นั้น เป็นเกณฑ์การวัดระดับทางภาษาตามมาตรฐานยุโรป และได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้กับภาษายุโรปใดก็ตาม มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิง CEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา  ปัจจุบันกรอบอ้างอิง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐาน ในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล สำหรับการวัดระดับของ CEFR นั้นก็ไม่ได้เชื่อมโยงหรือยึดตามแบบทดสอบใดแบบทดสอบหนึ่งเป็นพิเศษ แต่เป็นการกำหนดทักษะต่างๆ 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ผู้ทดสอบสามารถทำได้โดยการใช้ภาษาต่างประเทศที่ระดับความเชี่ยวชาญใดๆ หากเป็นการทดสอบ “ภาษาอังกฤษ” ก็สามารถที่จะเทียบเคียงได้กับการสอบ TOEIC IELTS หรือ TOEFL นั่นเอง

หลักการวัดระดับภาษาของ CEFR

       CEFR แบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระดับตั้งแต่ A1 – C2 หลักๆแล้วจะแบ่งเป็น 3 ระดับ นั่นก็คือ Beginner, Intermediate และ Advance แต่ละระดับจะวัดความสามารถในการใช้และเข้าใจภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ความสามารถทางภาษาของแต่ละระดับ

CEFR สำคัญอย่างไร?

       กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) จะถูกใช้เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอนการทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครูรวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางในการดำเนินการที่เป็นเอกภาพ มีเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับ 2 กลุ่มหลัก คือ สถานศึกษา  (ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา) และ ผู้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู ทั้งนี้ ก็เพื่อเพื่อยกระดับการความสามารถและความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม...

CEFR กับสถานศึกษา

CEFR กับใบประกอบวิชาชีพครู