WordMine 2

 • ระดับ: CEFR A1 – C1
 • ชั่วโมงเนื้อหา: 330 ชั่วโมง – 6,500 คำ (คำศัพท์สำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป);
 • บทเรียนระยะเวลา: 25 ชั่วโมง – 500 คำ (คำศัพท์สำหรับพื้นที่ ESP); 150 ชั่วโมง – 3000 คำ (คำศัพท์ทางการแพทย์)
 • Key Content: Subject Areas: ภาษาอังกฤษทั่วไป, TOEIC
 • คำศัพท์เฉพาะด้าน: การแพทย์, กฎหมาย
 • ธุรกิจการบัญชี: ธุรกิจทั่วไป (3 ระดับ), การประชุม, การเจรจาต่อรอง, การนำเสนอ, การโทรศัพท์, การจัดการ
 • ภาคธุรกิจ: ค้าปลีก, โรงแรม / การบริการ, การเงิน, วิศวกรรม, ประกันภัย

Features

 • มีการตรวจสอบระดับเพื่อประเมินความสามารถ และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนแต่ละคนเรียนอยู่ในระดับที่ถูกต้อง (คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไปเท่านั้น)
 • ระบบการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ โปรแกรมจะทำการนำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ โดยทำซ้ำและรีไซเคิลหัวข้อรายการเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน โดยดึงคำศัพท์มาจากคลังคำศัพท์ในโปรแกรม 
 • ขอบเขตประเภทของแบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย การสะกดคำ และการออกเสียงคำศัพท์ใหม่ๆ ให้ได้อย่างถูกต้อง     
 • ตัวเลือกเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคำศัพท์ทั้งภาษาอังกฤษทั่วไป, ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

เกี่ยวกับโปรแกรม WordMine 2

โปรแกรมนี้ ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนในทุกระดับที่ต้องการต้องการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขอบเขตในการใช้งานคำศัพท์ใหม่ๆ ซีรีย์นี้ประกอบไปด้วยหลักสูตรการฝึกคำศัพท์ทั่วๆ ไปและ 21 หัวข้อคำศัพท์เฉพาะด้าน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นได้หลายร้อยคำ เพื่อช่วยให้เข้าใจตัวบริบท หลักสูตรนี้นำเสนอวิธีการเรียนที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพียง 15 นาทีต่อวัน

WordMine 2 ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบปรับเปลี่ยนได้เอง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมุ่งเน้นไปที่คำศัพท์ที่พวกเขาไม่รู้จัก และติดตามสืบค้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความหมาย รูปแบบการเขียนและรูปแบบการพูด ระบบการเรียนรู้นี้จะใช้เพื่อแนะนำคำศัพท์ใหม่ โดยจะจัดประมวลคำศัพท์เพื่อให้ผู้เรียนฝึกคำศัพท์อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นคำศัพท์ที่หลากหลายในความหมายบริบทเดิม โดยทำอย่างเป็นรูปแบบและเป็นวงจรสำหรับผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนจะสามารถจดจำชุดคำศัพท์เหล่านี้ได้ในระยะยาว

แต่ละหลักสูตรได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง บล็อกบทเรียนสามารถเริ่มต้นและพักได้ทุกเมื่อ โดยผู้เรียนสามารถกลับมาเรียนต่อจากช่วงสุดท้ายที่ตนเองได้ออกจากบทเรียนไป