IELTS Writing

  • ระดับ: CEFR A2 – B2 | IELTS 3 – 6 | TOEFL® iBT 32 – 45*
  • จำนวนบทเรียน: 15 ในแต่ละระดับ (ออนไลน์)
  • บทเรียนระยะเวลา: ประมาณ 60 นาที
  • Key Content: การจัดระเบียบความคิด, การเขียนแบบโครงสร้าง (บทนำ, ภาพรวม, ย่อหน้าหลัก), โครงสร้างประโยค, การแสดงความขัดแย้งกัน, การเชื่อมโยงข้อมูล, หลีกเลี่ยงการเขียนที่วกวน, ตรวจสอบงานของตนเอง

Features

  • 15 บทเรียนในแต่ละระดับครอบคลุมการเขียน IELTS เชิงวิชาการ     
  • Animated tutorials และบทสรุปทักษะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการสอบและประเภทงานสำหรับการเขียน
  • หลักสูตรนี้โฟกัสในส่วนของภาษา เพื่อผู้เรียนได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ IELTS และโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่จะปรับปรุงทั้งขอบเขตและความถูกต้องในการเขียน     
  • โครงสร้างหลักสูตรในส่วนฝึกทักษะการเขียน ส่วนนี้มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้ทราบวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์ของงาน และช่วยให้ผู้เรียนสร้างงานเขียนที่ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกัน       
  • มีตัวอย่างงานเขียนที่ชัดเจนพร้อมคำอธิบายที่รวมอยู่ในบทเรียนทุกบท จัดเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนทักษะหรือรอบของการทำแบบทดสอบ

เกี่ยวกับโปรแกรม IELTS Writing

โปรแกรมนี้สามารถใช้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างยืดหยุ่น หรือเป็นบทเรียนเสริมสำหรับการฝึกการเขียนเพื่อสอบ IELTS ผู้เรียนที่ยินดีใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อศึกษาหลักสูตรนี้ จะพบว่าในระยะเวลาไม่กี่เดือนผู้เรียนจะเห็นถึงความพัฒนาก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในระดับของตนเอง รวมถึงคะแนนการทดสอบของตนเอง

แต่ละระดับเริ่มต้นด้วยภาพรวมของแบบทดสอบการเขียนเพื่อสอบ IELTS ตามด้วยบทเรียนที่ครอบคลุมงานเขียน IELTS 1 (การเขียนรายงานโดยเขียนจากสื่อที่นำเสนอ) และภารกิจที่ 2 (การเขียนเรียงความ)

บทเรียนทั้งหมดรวมถึงกิจกรรมนี้ มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและฝึกฝนผู้เรียนในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดทั่วไป รวมถึงให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการเพิ่มคะแนนของตนเอง

โครงสร้างบทเรียนตลอดหลักสูตรการเขียน IELTS นี้เป็นไปอย่างมีระบบ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สิ่งที่ต้องเขียน ต่อที่การโฟกัสด้านภาษา ไปจนถึงทักษะการเขียน จนจบที่การทดสอบเมื่อจบหลักสูตร แต่ละระดับจะมีข้อมูลที่หลากหลายสำหรับการเขียน โดยในการเขียนภารกิจที่ 1 จะเป็นเรื่องของ แผนภูมิ, แผนที่, แผนภาพ และแผนผัง และการเขียนภารกิจที่ 2 เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็น, การแก้ปัญหา, ข้อดีและข้อเสีย

ส่วนโฟกัสเรื่องภาษา นำเสนอกิจกรรมการฝึกปฏิบัติพร้อมวลีสำคัญ คำศัพท์ และโครงสร้างไวยากรณ์เฉพาะที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนได้ดีขึ้น มีขอบเขตการเขียน และความถูกต้องที่ดีขึ้นในการทำคะแนนให้เพิ่มสูงขึ้น

ส่วนทักษะการเขียน ในส่วนนี้โดยมากจะนำเสนอด้วยการบรรยายแบบภาพเคลื่อนไหว ซึ่งรวมถึงให้เคล็ดลับเรื่องของวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของงาน และการฝึกปฏิบัติ การวางโครงสร้างงานเขียน การทำงานร่วมกันของงานเขียน และการเชื่อมโยงกันของงานเขียน

ในส่วนการทดสอบนักเรียนจะได้รับภารกิจ โดยภารกิจที่ 1 เป็นเรื่องของรายงาน และภารกิจที่ 2 เป็นเรื่องของเรียงความ โดยเขียนภายในเวลาที่กำหนด ในตอนท้ายข้อเสนอแนะจะให้ในรูปแบบของคำตอบจากแบบจำลองพร้อมคุณสมบัติเฉพาะของโปรแกรม ที่เน้นให้นักเรียนเปรียบเทียบการเขียนของตนเองว่ามีคุณสมบัติครบตามแบบจำลองหรือไม่

ทุกบทเรียนมีแบบจำลองที่สมบูรณ์อย่างน้อยสามรูปแบบไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการฝึกซ้อมหรือรอบการทดสอบ