Tracker for the TOEIC® L & R

  • ระดับ: CEFR B1 – C1 | TOEIC® 350 – 900*
  • จำนวนบทเรียน: 4 แบบทดสอบ
  • ระยะเวลาบทเรียน: 60 นาทีต่อการทดสอบ
  • Key Content: ส่วนการทดสอบTOEIC® – การฟัง: ภาพถ่าย, คำถาม – คำตอบการสนทนาสั้นๆ ส่วนทดสอบ TOEIC® – การอ่าน: ในส่วนที่เกี่ยวกับประโยคที่ไม่สมบูรณ์, การหาข้อผิดพลาดหรือการเติมข้อความให้สมบูรณ์, การอ่านเพื่อความเข้าใจ

* TOEIC®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Educational Testing Service (ETS) โปรแกรม Tracker for the TOEIC® L & R ไม่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติโดย ETS

Features

  • แบบทดสอบเพื่อฝึกทักษะทั้ง 4 เซ็ทนี้ ได้จำลองเงื่อนไขการทดสอบของแบบทดสอบการฟังและการอ่านTOEIC®
  • ประเภทรูปแบบคำถามที่ปรากฏในการทดสอบได้จำลองมาจากการฟังและการอ่านTOEIC®     
  • สามารถแสดงผลลัพธ์ของระยะเวลา และผลลัพธ์ของคะแนนในทักษะการฟังและการอ่าน ได้ทันทีหลังทำแบบทดสอบเสร็จ
  • มีตัวเลือกเพื่อทำการทดสอบอีกครั้ง โดยระบบจะประมวลลำดับคำถามแบบสุ่มและเข้าถึงคะแนนที่ผ่านมาสำหรับการเปรียบเทียบ     
  • เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบทั้ง 4 เซ็ท สามารถสั่งพิมพ์ใบวุฒิบัตรออกมาได้

เกี่ยวกับโปรแกรม Tracker for the TOEIC® L & R

โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น เนื่องจากเป็นแบบฝึกหัดการทำแบบทดสอบสำหรับการสอบ TOEIC® หรือใช้เป็นหลักสูตรเสริมทักษะสำหรับหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC® รวมถึงยังสามารถใช้เป็นวิธีการประเมินความสามารถทางภาษาสำหรับ บริษัท องค์กรและสถาบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกที่จะทำแบบทดสอบฝึกหัดว่าจะทำจำนวนกี่ครั้งก็ได้ ตามที่ผู้เรียนคิดว่าจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของตนเอง หรือตามข้อกำหนดขององค์กรหรือบริษัท ผู้ใช้สามารถใช้แบบทดสอบนี้เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างรวดเร็ว หรือก่อนและหลังจบหลักสูตร หรือแม้กระทั่งใช้การทดสอบทั้ง 4 เซ็ทนี้เพื่อฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบให้เกิดความคุ้นเคยและชำนาญ

เมื่อทำแบบทดสอบทั้ง 4 เซ็ท เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้เรียนจะได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับระดับทักษะของตนเอง รวมถึงทักษะส่วนใดที่ยังเป็นจุดอ่อนที่ผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น

ในการทดสอบแต่ละครั้ง โปรแกรมจะใช้รูปแบบและคำถามประเภทเดียวกันกับการทดสอบการฟังและการอ่านของ TOEIC® รวมทั้งสิ้น 100 ข้อคำถาม ที่จะต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้หลายครั้งตามที่ต้องการ ลำดับของคำถามจะเป็นแบบสแตนด์อะโลน (ไม่เป็นคำถามต่อเนื่อง หรือ มีความเชื่อมโยงกันระหว่างข้อ) และลำดับของคำถามแบบเลือกตอบจะถูกสุ่มทุกครั้งที่เริ่มการทดสอบ การทดสอบจะต่างจากเดิมในทุกครั้งแม้จะถูกทดสอบซ้ำ

นักเรียนสามารถมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากการทดสอบทั้งหมดของเราได้รับการพัฒนาผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติที่ครอบคลุมทั้งการทดสอบและระดับความยากง่ายของคำถาม ผู้เรียนสามารถที่จะมั่นใจในผลการทดสอบว่ามีความแม่นยำเทียบเท่าได้กับผลการทดสอบและคะแนนสอบของ TOEIC® จริง