Pronunciation Practice

  • ระดับ: CEFR A1 – B2
  • จำนวนบทเรียน: 140 (ออนไลน์)
  • บทเรียนระยะเวลา: ประมาณ 5 นาที (ออนไลน์)
  • Key Content: ธุรกิจ, ชีวิตประจำวัน, สันทนาการและความบันเทิง, ผู้คนและความสัมพันธ์, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม, การเดินทางท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่ง

*เนื้อหาบทเรียนนี้เชื่อมโยงกับหลักสูตร CEFR

Features

  • 140 บทเรียนสั้นๆ เพื่อฝึกการออกเสียง ในระดับ A1 – B2 ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ·      
  • หลักสูตรนี้มีคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร CEFR·      
  • ในส่วนการศึกษา นำเสนอคำศัพท์ และประโยคที่ผู้เรียนจะได้ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยโฟกัสสำหรับการฝึกการฟัง·      
  • ฟังก์ชั่นบันทึก และฟังซ้ำ สำหรับผู้เรียนเพื่อเปรียบเทียบการออกเสียงของตนเองกับแบบจำลองภาษา·      
  • โปรแกรมนี้ใช้เทคโนโลยีการจดจำเสียง ซึ่งสามารถตรวจสอบและระบุจุดที่เป็นปัญหาในการออกเสียง เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบความถูกต้องในการออกเสียงของตนเอง

เกี่ยวกับโปรแกรม Pronunciation Practice

โปรแกรมนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนในการพัฒนาทักษะการออกเสียง เมื่อใช้ควบคู่กับ โปรแกรม CEFR ระดับ A1 – B2 โดยผู้เรียนจะได้เสริมทักษะในการฝึกฝนคำศัพท์และวลีที่ผู้เรียนจะได้พบในแต่ละหลักสูตร

ผู้เรียนสามารถเพิ่มการฝึกการออกเสียงลงในแฟ้มสะสมผลงาน CEFR ได้อย่างง่ายดาย เราขอแนะนำว่าเมื่อผู้เรียน เรียนจบหลักสูตร CEFR แล้ว ผู้เรียนควรทำบทเรียนฝึกการออกเสียงนี้ด้วย เพราะหลักสูตรนี้จะช่วยเสริมเรื่องภาษาและวลีสำคัญ ซึ่งผู้เรียนได้เรียนและฝึกฝนผ่านมาแล้ว เพื่อเป็นการฝึกทบทวนเพิ่มเติม

บทเรียนในการฝึกการออกเสียงมีเนื้อหาที่สั้นและใช้งานง่าย ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามโครงสร้าง ‘การเรียนและการทดสอบ’ ขั้นพื้นฐานนี้ ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้เวลาเรียนเสร็จสิ้นได้แค่ประมาณ 5 นาทีเท่านั้น อีกทั้งยังสามารถทำซ้ำได้ตามที่ต้องการ

ในตอนเริ่มต้นของแต่ละบทเรียนผู้เรียนจะได้พบกับเซ็ทของคำศัพท์และวลีต่างๆ ทั้งในรูปแบบความหมายของศัพท์และวลีนั้นๆ หรือรูปแบบที่เป็นภาพประกอบ ผู้เรียนสามารถฟังได้ในรูปแบบของบริบท รวมถึงฟังลักษณะการออกเสียง และการออกเสียงที่ถูกต้องเหมาะสม

จากนั้นผู้เรียนจะไปต่อสู่ขั้นทดสอบ ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้ฟังก์ชั่นบันทึก และเล่นซ้ำ เพื่อฝึกการออกเสียงของตนเองได้ โดยที่หลังจากผู้เรียนออกเสียงพูดคำศัพท์ในแต่ละครั้ง ตัวซอฟต์แวร์จะทำการจดจำเสียงพูดของผู้เรียน และจะทำการเปรียบเทียบการบันทึกเสียงของผู้เรียนกับแบบจำลอง จากนั้นจะทำการให้คะแนนการออกเสียงโดยรวม พร้อมกับการบ่งชี้คำที่ผู้เรียนยังมีปัญหาในการออกเสียงอยู่