“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับลูกศิษย์ Gen Z
ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจะเข้ามาเป็น “ผู้ช่วย” ที่ขยันขันแข็งให้กับ “ครูผู้สอน” เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การเรียนรู้แบบผสมผสานนี้หากทำอย่างถูกหลักการ และถูกวิธี ก็สามารถที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงพลังให้กับผู้เรียนได้อย่างมาก