CEFR : Practical English B1 (Intermediate)

  • ระดับ: CEFR B1
  • จำนวนบทเรียน: 48 (ออนไลน์)
  • บทเรียนระยะเวลา: ประมาณ 30 นาที (ออนไลน์)
  • Key Content: ธุรกิจ, ชีวิตประจำวัน, สันทนาการและความบันเทิง, ผู้คนและความสัมพันธ์, ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม, การเดินทางท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง

Features

  • เนื้อหาบทเรียนสมบูรณ์แบบในระดับ B1 ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่ผู้เรียนได้ใช้ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์จริง หรือ สถานการณ์ในที่ทำงาน และการทำงาน·      
  • ประเภทของแบบทดสอบที่หลากหลายพร้อม animated dialogs เพื่อสร้างความสนใจ และความเข้าใจ·      
  • มีรายละเอียดของข้อเสนอแนะโดยละเอียดในแต่ละกิจกรรม รวมถึงการอ้างอิงไวยากรณ์เต็มรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการทบทวนบทเรียน
  • สูตรการเรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการทดสอบ จากนั้นระบบจะวิเคราะห์ผลทดสอบ ทำการประมวลผลเพื่อเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของพวกเขา
  • เครื่องมือช่วยในการเรียนที่มีความหลากหลายเพื่อทักษะการฟังของผู้เรียน โดยรูปแบบสำเนียงการพูดทั้งจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก·      
  • มีการทำ Test แบบทดสอบตอนท้ายของบทเรียนเพื่อวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน

เกี่ยวกับโปรแกรม CEFR : Practical English B1 (Intermediate)

หลักสูตร CEFR : Practical English B1 (Intermediate) เป็นหลักสูตรที่นำเสนอสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคล (highly personalized) เพื่อค้นหา วิเคราะห์ และระบุเจาะจงจุดอ่อนของผู้เรียน และจัดเตรียมสื่อการเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงทักษะของผู้เรียน เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลโดยระบบจะประมวลผลอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้เรียนมีการใช้งานโปรแกรม 

ในช่วงเริ่มต้นของหลักสูตรผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบ เพื่อวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการฟัง การอ่าน และไวยากรณ์ จากนั้นระบบจะประมวลนำผลลัพธ์ที่ได้จากการทำแบบทดสอบมาใช้ เพื่อแนะนำบทเรียนที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เรียนที่ยินดีใช้เวลาเพื่อศึกษาหลักสูตร 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนจะเห็นถึงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระดับของตนเอง และในการทำแบบทดสอบที่เป็นการสอบระดับ International

หลักสูตร CEFR : Practical English B1 (Intermediate)ใช้อัลกอริทึม (algorithms) แบบปรับตัวเลือกบทเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยอัตโนมัติยึดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังทักษะทางภาษาอังกฤษที่ยังต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนหลักและทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้ ผลการทดสอบและประวัติการเรียนรู้ของผู้เรียนจะได้รับการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องโดยระบบเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของระดับและความสามารถของผู้เรียน เพื่อประมวลผลและแนะนำบทเรียนที่เหมาะสมเพื่อเรียนเป็นลำดับถัดไป โดยในแต่ละบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาและประเภทของงานที่หลากหลาย และการติดตามวงจรลำดับขั้นการเรียนรู้ที่ชัดเจนเพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ