C E F R

มาตรฐานการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ความสำเร็จย่อมเกิดแก่ผู้พัฒนาตนเอง

ทำไมจึงต้องมีการทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู?

       สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ร่วมลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภาจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะกำหนดนิยามสมรรถนะที่มุ่งวัดวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อยืนยันขอบเขตสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ทำการทดสอบ กำหนดลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ และกำหนดรูปแบบของแบบทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับ สทศ. และจากนั้น สทศ. จะมีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการสร้างข้อสอบ และจัดทำคลังข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และนำส่งข้อมูลผลคะแนนการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่กำหนด สำหรับการจัดทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นกลไกหนึ่งให้สถาบันผลิตครูปรับปรุงการคัดกรองผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้าสู่วิชาชีพครู

สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR

       การสอบขอรับใบอนุญาตฯ ครั้งนี้จะต้องมีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านในตามกรอบอ้างอิงร่วมสหภาพยุโรป (Common European Framework Reference on Language : CEFR) ระดับ B1 ด้วย 

ซึ่งหากใครไม่ผ่านจะต้องมีการทดสอบจนกว่าจะผ่านถึงจะได้ใบอนุญาตฯ

       เนื่องจากต่อไปคุรุสภาจะเข้มข้นเรื่องภาษาอังกฤษมากขึ้น และเมื่อมีการต่อใบอนุญาตฯ ก็จะต้องมีการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูรุ่นแรก จะเป็นนักศึกษาที่ “เข้ารับการศึกษา” ในปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ หากเป็น “ครูสอนภาษาอังกฤษ” ในระดับชั้น “มัธยมศึกษา” จะต้องผ่านมาตรฐานที่ระดับ B2 ขึ้นไป โดยทาง กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป้าว่าภายใน 3 ปี คุณครูคนไทย ที่สอนวิชาภาษาอังกฤษจะสามารถพัฒนาทักษะทางการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน และจะมีศักยภาพในการสอนได้เทียบเท่าครูจากต่างชาติ

Limitless Education

เชื่อมั่นในศักยภาพของ "ครูไทย"

เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะ "ภาษาอังกฤษ" ให้กับครูทุกคน

       ด้วยหลักสูตรพัฒนาครู CEFR Blended Learning Program สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนโดยอิงกรอบมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบแบบผสมผสาน โดยฝึกฝนการทำแบบทดสอบผ่านทาง E-Learning Platform ของ Reallyenglish@LED เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และอบรมในรูปแบบปฏิบัติการอีกจำนวน 14 ชั่วโมง

       เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม เป็นจำนวน 14 ชั่วโมง และประกาศนียบัตรผ่านระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับที่ตนเองผ่านการประเมิน

พัฒนาศักยภาพตนเองตอนนี้!

ศึกษาข้อมูล ลงทะเบียน เพื่อทดลองใช้ Reallyenglish@LED

ฟรี!!

อ่านเพิ่มเติม...

CEFR กับสถานศึกษา