กำหนดการจัดสอบสัญจร 

       TEEST@LED เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งจะถูกใช้เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพรวมทุกจังหวัด

แบ่งตามภาคจังหวัด

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้