รหัสหลักสูตร

623041019

การเพิ่มพูนสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Enhancing English Teaching Capacity for English Teachers

หลักสูตรระดับพื้นฐาน

CEFR Blended Learning Program

สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา

       กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอนการทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครูรวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการเรียนการส
อนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางในการดำเนินการที่เป็นเอกภาพ มีเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

       CEFR คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิง CEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา ปัจจุบันกรอบอ้างอิง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐาน
ในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล

       เดิมหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอบรมแบบชั้นเรียน 14 ชั่วโมง (ปฏิบัติการ) แต่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรแบบผสมผสาน (Blended Learning) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีการอบรมแบบเรียนในชั้นเรียน 14 ชั่วโมง และผู้เข้าอบรมจะได้รับหลักสูตร Online E-Learning ของ Reallyenglish จากประเทศอังกฤษ จากหน่วยพัฒนาครู ลิมิตเลส เอ็ดดูเคชั่น ภายใต้ Platform ชื่อ “Reallyenglish@LED” เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ log in ได้ตลอดเวลา ผ่าน Devices ต่างๆ เช่น Smartphone Notebook PC Smartpad ฯลฯ

       ซึ่งเมื่อผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม เป็นจำนวน 14 ชั่วโมง และประกาศนียบัตรผ่านระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับที่ตนเองผ่านการประเมิน