รหัสหลักสูตร

623181084

การประยุกต์ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

An Application of Professional Learning Community (PLC) for Learner Quality Development

หลักสูตรระดับพื้นฐาน

สำหรับครูในระดับมัธยมศึกษา

       การรวมตัวทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC)” ที่แท้จริงและต่อเนื่องจะทำให้เพิ่มสมรรถนะในการทำงานของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิรูปสถานศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความท้าทายที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” จึงเป็นชุมชนการพัฒนาที่สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมตัวกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแก่วิชาชีพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่สมาชิกให้สมกับความเป็น “ครูมืออาชีพ” อย่างแท้จริง

       หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอบรมแบบชั้นเรียนจำนวน 14 ชั่วโมง (อบรมเชิงปฏิบัติการ) เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 14 ชั่วโมง