รหัสหลักสูตร

629181082

การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

An Application of King’s Philosophy toward Education and Sustainable Development

หลักสูตรระดับพื้นฐาน

สำหรับครูในระดับประถมศึกษา

       ศาสตร์พระราชา คือ องค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงใช้ช่วยเหลือปวงชนชาวไทย เป็นการวางแนวทาง แนวคิด ทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ ขั้นตอนการทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีมากกว่า 4,000 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน เช่น ศาสตร์การทำฝนเทียม หรือที่เรียกกันว่าฝนหลวงเพื่อแก้ฝนแล้ง/ไฟป่า ศาสตร์ที่ชื่อว่าโครงการแก้มลิงแก้น้ำท่วม การแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาที่เรียกว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม” กังหันชัยพัฒนาเติมออกซิเจน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก้วิกฤตต้มยำกุ้งหรือฟองสบู่แตกที่ใช้กันมาจวบจนทุกวันนี้  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัส เมื่อปี 2544 ว่า “เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ และสังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่สำคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ และเป็นเรื่องของจิตใจ”

       หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอบรมแบบชั้นเรียนจำนวน 14 ชั่วโมง  (อบรมเชิงปฏิบัติการ) เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 14 ชั่วโมง