รายละเอียดการเข้าถึงรายงานผลการเรียน

1. คลิ๊กที่ปุ่ม Show Report

2. แสดงสถานะการเรียน

   Not Started = ยังไม่ได้เริ่มเรียน

   Not Accessed = ยังไม่ได้เข้าใช้งาน

   No Criteria = ไม่มีเกณฑ์วัด

   Far Ahead = เร็วมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

   Ahead = เร็วกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

   On Track = ตามเกณฑ์มาตรฐาน

   Behind = ช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

   Far Behind = ช้ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

   Passed = ผ่าน

   Not Passed = ไม่ผ่าน

3. จำนวนการเข้าใช้งานหลักสูตร

4. ระยะเวลารวมที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรนี้

5. เข้าใช้งานครั้งสุดท้ายเมื่อ

6. เข้าใช้งานครั้งแรกเมื่อ

7. ศึกษาไปแล้ว (รวมที่ทำซ้ำ)

8. ศึกษาไปแล้ว (ไม่รวมที่ทำซ้ำ)

9. ศึกษาผ่านทั้งหมดกี่บทเรียน

10. ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของบทเรียน

11. ตั้งแต่ระดับ A2 ขึ้นไปในส่วนของ Speaking จะไม่นำมาคิดผลคะแนน

รายงานผลการเรียนจะแสดงรายละเอียดตาม…

  • ชื่อหัวข้อ
  • ทักษะการเรียน
  • วันที่ทำการศึกษาบทเรียน
  • คะแนนแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผู้เรียนได้รับจากการศึกษาบทเรียนและทำแบบทดสอบ
  • สรุปสั้นๆ ว่าบทเรียนนั้นๆ ได้ทำผ่านแล้วหรือไม่