ลูกศิษย์ Gen Z กับความท้าทายที่ครูไทยต้องรับมือ

“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับลูกศิษย์ Gen Z