ไม่ได้ยินเสียงจาก Audio ในบทเรียนของโปรแกรม

โปรดตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งานของท่าน โดยตรวจสอบในส่วนที่เป็น “การตั้งค่าเสียง” หรือ “Volume Setting”

1. หากใช้งานในอุปกรณ์ที่เป็น Mobile Device กรุณาตรวจสอบว่าท่านไม่ได้ตั้งค่าให้อยู่ใน “Silent Mode” หรือ “โหมดเงียบ” เนื่องจากหากตั้งค่าอยู่ในโหมดนี้แล้ว จะไม่สามารถใช้งานในรูปแบบเสียงผ่านทางลำโพง หรือ Speaker ได้ ท่านจะต้องใช้งานผ่านทางหูฟัง หรือ earphones หรือปิดการใช้งาน “Silent Mode” หรือ “โหมดเงียบ” เสียก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

2. ตรวจสอบค่าของเสียง (Volume) ว่ามีการปรับตั้งค่าให้มีความเหมาะสม ในหลายครั้งเกิดจากการตั้งค่าเสียงที่เบาเกินไป ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถได้ยินเสียงที่ออกมาได้ แก้ไขโดย คลิ๊ก หรือ แตะ ที่ปุ่ม Play เพื่อให้เสียงจากบทเรียนดำเนินไป จากนั้นท่านสามารถปรับความดังของเสียงเพิ่มขึ้นได้ตามความต้องการและความเหมาะสม

3. ในกรณีใช้งานกับ Desktop หรือ Laptop หากไม่ได้ยินเสียงจากโปรแกรมบทเรียน ให้ทำการ Refresh ที่ Web Browser

4. หากยังไม่ได้ยินเสียงจากโปรแกรมบทเรียน และท่านได้เสียบหูฟังค้างไว้ที่ Desktop หรือ Laptop ของท่านเป็นเวลานาน กรุณาลองดึงหูฟังออกจากรูช่องเสียบหูฟังออก จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Play เพื่อให้เสียงจากบทเรียนดำเนินไป โดยสังเกตว่าได้ยินเสียงจากบทเรียนดังออกจากลำโพงหรือไม่ หากได้ยินเสียงออกจากลำโพงเป็นปกติ หลังจากนั้นท่านสามารถเสียบหูฟังกลับเข้าไปที่รูช่องเสียบหูฟัง และใช้งานผ่านหูฟังได้ตามเดิม