รหัสหลักสูตร

628181016

การเพิ่มพูนสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

Enhancing Teaching and Learning Management for Creative Thinking Development

หลักสูตรระดับพื้นฐาน

สำหรับครูในระดับประถมศึกษา

       ความคิดสร้างสรรค์ หนึ่งในทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งของนักเรียนที่จะออกไปเป็นพลเมืองที่มีความสามารถ เป็นความสามารถทางสมองของแต่ละบุคคลในการแสดงออกทางความคิดได้หลายทิศหลายทาง ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย ความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่นและความคิดที่เป็นของตนเองหรือการกระทำที่เกิดจากการเรียนรู้และจากการเชื่อมโยงประสบการณ์เก่ากับประสบการณ์ใหม่เข้าด้วยกัน ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดจินตนาการประยุกต์ที่สามารถนำไปสู่สิ่งประดิษฐ์คิดค้นพบใหม่ๆทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความคิดในลักษณะที่คนอื่นคาดไม่ถึงหรือมองข้าม เป็นความคิดหลากหลาย คิดได้กว้างไกลเน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ อาจเกิดจากการคิดประสมประสานเชื่อมโยงระหว่างความคิดใหม่ๆ ที่แก้ปัญหาและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และทำให้เกิดเป็นผลงานหรือผลผลิตที่มีลักษณะแปลกๆ ใหม่ๆ ซึ่งความคิดนั้นต้องประกอบด้วย ความคล่องแคล่วในการคิด ความคิดริเริ่ม ความยืดหยุ่นของการคิด และความละเอียดลออในการคิด ที่ต้องอยู่กับความพยายามและการฝึกฝนในการคิด จินตนาการเพื่อให้การคิดเป็นในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

       หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอบรมแบบชั้นเรียนจำนวน 14 ชั่วโมง (อบรมเชิงปฏิบัติการ) เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 14 ชั่วโมง