หน้าหลัก MyPage

1. ชื่อและนามสกุลของผู้ใช้งาน ตามที่ได้ระบุไว้ใน Profile ตอน Register

2. โปรแกรมที่ผู้เรียนเลือกเรียน โดยจะแสดงชื่อโปรแกรมที่แถบสีเทา เช่นในภาพที่ระบุว่า “Reallyenglish@LED – Level A1 & A2 (Duo Course)”

3. ชื่อหลักสูตร

4. วันที่เริ่มต้นลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม

5. วันสุดท้ายที่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้

6. จำนวนวันคงเหลือที่สามารถใช้งานโปรแกรมได้

7. แสดงผลรายงานการเรียนตามหลักสูตร

8. สถานะการเรียน

   Not Started = ยังไม่ได้เริ่มเรียน

   Not Accessed = ยังไม่ได้เข้าใช้งาน

   No Criteria = ไม่มีเกณฑ์วัด

   Far Ahead = เร็วมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

   Ahead = เร็วกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

   On Track = ตามเกณฑ์มาตรฐาน

   Behind = ช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

   Far Behind = ช้ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

   Passed = ผ่าน

   Not Passed = ไม่ผ่าน

9. เข้าใช้งานหลักสูตร เพื่อไปสู่เนื้อหาบทเรียนในหลักสูตรนั้นๆ

10. แสดงสถานะในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ แถบสีฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่ผู้เรียนได้มีการทำบทเรียนและแบบทดสอบเพิ่มขึ้น หากทำครบหมดทุกบทเรียนแล้วแถบสีฟ้าจะขึ้นครบเต็มช่อง

11. เงื่อนไขเพื่อให้ผ่านหลักสูตร

12. แสดงเนื้อหารายละเอียดว่าต้องทำให้ครบเป็นจำนวนกี่บทเรียน และได้คะแนนของแบบทดสอบในแต่ละบทเรียนอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์จึงจะสามารถผ่านเกณฑ์ของหลักสูตร